Welcome

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ "หน่วยจัดการเรียนรู้คู่ปฏิบัติและสหกิจศึกษา" คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา.

Contact

 

Services
Testimonial

Contact

 

 

Services

การให้บริการ

image
  • การเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ
  • การประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
  • การนิเทศงานสหกิจศึกษา
  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา
  • การนำผลสะท้อนกลับไปปรับปรุงการเรียนการสอน
  • ให้คำปรึกษาการดำเนินงานสหกิจศึกษา
  • ให้คำปรึกษาแนวทางอาชีพแก่นิสิต
image

หน่วยจัดการเรียนรู้คู่ปฏิบัติ และสหกิจศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่

1. เตรียมความพร้อมนิสิต  จัดเตรียมข้อมูลแหล่งงาน  จัดส่งนิสิตไปปฏิบัติงาน  ณ  สถานประกอบการ  ประสานงานระหว่างนิสิต  คณาจารย์นิเทศ  กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
2. จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น

3.ให้คำปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับการสมัครงาน  การเลือกสถานประกอบการ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

home Previous Next

Testimonial

รางวัลและความสำเร็จของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา

image 1

รางวัลผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์

คณบดีคณการจัดการและการท่องเที่ยว

image 2

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2553

นายนพพล บุญประเสริฐ นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

image 3

รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556

มหาวิทยาลัยบูรพา

image 4

รางวัลศิษย์เก่าสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2554

นายชนน แตงไพร นิสิตสาขาการตลาด ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท แพนเทอร์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (The Voice)

home Previous Next

Contact

Address

169 Longhadbangsean Road, Sansuk, Chonburi, Thailand

Tel: 038102397 # 201 Fax : 038393264
Email: mt-coop@buu.ac.th

Email: coopbbs@gmail.com

home Previous