BBS
สัญลักษณ์คณะ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Management and Tourism เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เดิมเป็นหน่วยงานระดับภาควิชามีชื่อว่า “ภาควิชาบริหารธุรกิจ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Business Administration” และได้รับการยกระดับจัดตั้งเป็นคณะการจัดการและการท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมระยะเวลาให้บริการการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจถึงปัจจุบันยาวนานกว่า ๓๐ ปี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะ ฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกด้านเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานและความเป็นนานาชาติ ด้วยการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศทั้งภาคพื้นยุโรป เอเชีย และประเทศสมาชิกอาเซียน การให้ทุนศึกษาต่อในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนด้านศึกษาดูงานและนำเสนอผลงานของบุคลากรและนิสิตในและต่างประเทศ การสนับสนุนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ เป็นต้น

เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ คณะ ฯ ได้ประกาศยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำแห่งอาเซียน” การสานต่อและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่สากล จึงควรสื่อสารภายใต้ชื่ออันเป็นที่รู้จักแพร่หลายและยอมรับกันเป็นอย่างดีในระดับนานาชาติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยมติของคณะกรรมการบริหาร ฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Burapha Business School ย่อว่า BBS ซึ่งหมายถึงคณะที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา และออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรควบคู่ไปกับชื่อทางการภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคณะ ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ นี้เป็นต้นไป โดยใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ ครั้งที่ ๑ : 1st Burapha Business School - Business Management International Conference ที่กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕emblem
ตราสัญลักษณ์

คำอธิบายตราสัญลักษณ์

BBS ย่อมาจาก Burapha Business School

  • ตัว B สองตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่สีน้ำตาลซึ่งเป็นสีประจำคณะแสดงถึงความมีเสถียรภาพ ความสงบเยือกเย็น แข็งแกร่ง และความมีคุณภาพ และยังเป็นสีของผลิตผลทางการเกษตรที่พร้อมเก็บเกี่ยว สามารถสื่อถึงผลกำไรที่เป็นผลจากความทุ่มเท และร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์กร
  • ตัว S เป็นการนำสัญลักษณ์คณะที่มีอยู่เดิม อันสื่อถึงเครื่องหมาย Infinity แสดงถึงขอบเขตขององค์ความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตัวเครื่องหมาย Infinity ประกอบด้วยสองสี คือ สีน้ำเงินแสดงถึงความมั่นคง ความสม่ำเสมอ เสถียรภาพและความแน่นอน สีน้ำตาลทอง ประกอบด้วยสีน้ำตาล อันเป็นสีของคณะ และสีทองซึ่งเป็นสีของมหาวิทยาลัย สื่อถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
  • ตัวอักษรชื่อคณะภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้สีเทา ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย หมายถึงความเจริญทางปัญญา