BBS
งานวิเทศสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ และระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559
คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau)
Announcement from Immigration Bureau(English ver.)
Announcement from Immigration Bureau(China ver.)