BBS

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ - งานหลักสูตร คณะฯ ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะ - 2557
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
คู่มือการจัดทำรายงานประเมินตนเอง AUN QA โดยวรภร พิมพา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level v3.0
คู่มือเกณฑ์ CUPTQA ทปอ. ฉบับปีการศึกษา 2558-2560
เกณฑ์ CUPT QA system 11-02-2559
แผนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ประกาศเรื่องนโยบาย มาตรการ การประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศคณะฯ ที่ 004-2559 เรื่องนโยบาย มาตรการการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558