BBS

รายงานอบรม สัมมนา วิจัย สำหรับ SAR ปีการศึกษา 2562
ฐานข้อมูล AUNQA สำหรับ SAR ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพ Quality Improvement Plan
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
VDO โครงการอบรมบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPex คณะฯ - 6 มีนาคม 2561