BBS
ตารางห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอจองห้องเรียน BBS Online


ตาราง และแบบฟอร์มขอใช้ ห้องเรียน ในความดูแลคณะฯ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.บูรพา)

pic iconbar28022556

 

อาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุมคณะฯ  กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

>> แบบฟอร์มออนไลน์ ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว << 

update 30/07/2562  
เมื่อท่านกรอกข้อมูลในระบบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและ ตอบกลับท่านทาง E-mail ครับ  
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองของท่านได้ผ่านทาง E-mail ที่ท่านให้ไว้ครับ


///////////////////////////////////////////////

ตารางห้องเรียน ในความดูแลของงานวิชาการ คณะฯ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว)

formonline

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

งานโสต และ IT คณะฯ โทร 0-3810-2397-8 ต่อ 7618 , 7619