BBS
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว/บางแสน/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
อักษรย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Hotel Management)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
ปรัชญา
พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การจัดการการโรงแรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการการโรงแรมให้สามารถตอบสนองการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีเหตุผล มีระเบียบแบบแผน มีความตั้งใจ ความอดทน ความพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี ตลอดจนสามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกได้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาความรู้ทางธุรกิจสมัยใหม่ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอิสระ
การดำเนินการหลักสูตร

วัน - เวลาในการดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สำหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีที่ใช้วิทยากรพิเศษจากภายนอก อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการ

สำหรับนิสิตภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้

download