BBS
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว/บางแสน/การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
อักษรย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Human Resource Management)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
ปรัชญา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การคิดในเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ
2. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง และมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า
3. มีความสามารถในการนำความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีระเบียบวินัย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
การดำเนินการหลักสูตร

วัน - เวลาในการดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สำหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีที่ใช้วิทยากรพิเศษจากภายนอก อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการ

สำหรับนิสิตภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนิสิตเข้าศึกษา พ.ศ. 2552

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้

download