BBS
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว/บางแสน/การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in International Business
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (International Business)
อักษรย่อภาษาไทย บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (International Business)
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
ปรัชญา
วัตถุประสงค์

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย