BBS
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด