BBS
หอพัก 14 (หอพักสำหรับนิสิตชาย) , หอพัก 15 (หอพักสำหรับนิสิตหญิง)

เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 112 ห้อง ขนาดห้องพัก 45 ตารางวา ห้องละ 7 คน กำหนดให้ใช้ไฟฟ้าได้ 12 หน่วย/คน/เดือน หากเกินกำหนดนิสิตต้องจ่ายส่วนที่เกินหน่วยละ 5 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
 • เตียงนอง
 • เบาะนอนขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 7.2 ฟุต
 • ตู้เสื้อผ้า
 • โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย
หมายเหตุ : ห้องน้ำรวมแยกอยู่ด้านหลังของหอพัก มิได้อยู่ในห้องพัก ดังนั้นนิสิตจะต้องจัดของใช้ส่วนตัวมาให้เหมาะสมสิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา : ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม พัดลม ของใช้ส่วนตัว กุญแจสำหรับล็อคตู้เสื้อผ้าและตู้ของโต๊ะเขียนหนังสือ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
 • เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานหอพัก บริการให้คำปรึกษา
 • กล้องวงจรปิด (เฉพาะหอพัก 14)
 • บริการอินเตอร์เน็ตส่วนรวม
 • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • เครื่องทำน้ำเย็น
 • ห้องโทรทัศน์ส่วนรวม
 • กระติกน้ำร้อน
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • เตารีดและที่รองรีดผ้า
 • ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์

อัตราค่าที่พัก

หอพัก 14 (หอพักชาย) หอพัก 15 (หอพักหญิง) ค่าบำรุงหอพัก ค่าน้ำปะปาเหมาจ่าย ค่าบริการหอพัก รวม
ภาคต้น 2,500 - 1,000 3,500
ภาคปลาย 2,500 - 1,000 3,500
ภาคฤดูร้อน 1,000 - 500 1,500
บุคคลภายนอก
 1. นักเรียน นิสิตและนักศึกษา
 2. บุคคลอื่น (นอกเหนือจากข้อ 1)

อัตราคนละ30 บาทต่อ 1 คน ต่อ 1คืน
อัตราคนละ60 บาทต่อ 1 คน ต่อ 1คืน
(ห้องปรับอากาศ ห้องละ 700 บาท ต่อคืน พักได้ห้องละ 6 คน)
หมายเหตุ : กำหนดให้ใช้ไฟฟ้าได้ 12 หน่วย/คน/เดือน หากเกินกำหนดนิสิตต้องจ่ายส่วนเกินที่เกินหน่วยละ 5 บาท
ค่าบริการหอพัก 1,000 บาท (ภาคต้น,ภาคปลาย) 500 บาท (ภาคฤดูร้อน)
 • ค่ากระแสไฟฟ้า กรณีที่นิสิตค้างชำระ
 • ค่ากุญแจห้องพัก กรณีไม่นำกุญแจมาคืน ดอกละ 100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องพัก นิสิตต้องรับผิดชอบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
*** หากนิสิตไม่มีรายการใด ๆ ค้างชำระ นิสิตจะได้รับเงินค่าบริการหอพักที่มิใช่ค่าบำรุงหอพักคืนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
 • เตียงนอง
 • เบาะนอนขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 7.2 ฟุต
 • ตู้เสื้อผ้า
 • โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย
หมายเหตุ : ห้องน้ำรวมแยกอยู่ด้านหลังของหอพัก มิได้อยู่ในห้องพัก ดังนั้นนิสิตจะต้องจัดของใช้ส่วนตัวมาให้เหมาะสมสิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา : ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม พัดลม ของใช้ส่วนตัว กุญแจสำหรับล็อคตู้เสื้อผ้าและตู้ของโต๊ะเขียนหนังสือ
หอพักหญิง 50 ปีเทา - ทองและหอพักหญิงเทา - ทอง 2

เป็นอาคาร 5 ชั้น ขนาดห้องพัก 31 ตารางเมตร เข้าพักห้องละ 4 คน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
 • เตียงนอน
 • เบาะนอนขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 7.2 ฟุต
 • ตู้เสื้อผ้า
 • โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
 • จุดเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์
 • จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • ห้องน้ำในห้องพัก
สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา : ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม พัดลม ของใช้ส่วนตัว กุญแจสำหรับล็อคตู้เสื้อผ้าและตู้ของโต๊ะเขียนหนังสือ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
 • เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานหอพัก บริการให้คำปรึกษา
 • กล้องวงจรปิด
 • บริการอินเตอร์เน็ตส่วนรวม
 • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 • ห้องโทรทัศน์ส่วนรวม
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ร้านค้ามินิมาร์ท(หอพัก 50 ปี เทา - ทอง)
 • ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์

อัตราค่าที่พัก

หอพักหญิง หอพัก 50 ปี เทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 ค่าบำรุงหอพัก ค่าน้ำปะปาเหมาจ่าย ค่าบริการหอพัก รวม
ภาคต้น 5,000 300 1,000 6,300
ภาคปลาย 5,000 300 1,000 6,300
ภาคฤดูร้อน 2,500 150 500 3,150
บุคคลภายนอก
 1. นักเรียน นิสิตและนักศึกษา
 2. บุคคลอื่น (นอกเหนือจากข้อ 1)

อัตราคนละ50 บาทต่อ 1 คน ต่อ 1คืน
อัตราคนละ100 บาทต่อ 1 คน ต่อ 1คืน
หมายเหตุ : ค่าบริการหอพัก 1,000 บาท (ภาคต้น,ภาคปลาย) 500 บาท (ภาคฤดูร้อน)
ค่าบริการหอพัก 1,000 บาท (ภาคต้น,ภาคปลาย) 500 บาท (ภาคฤดูร้อน)
 • ค่ากระแสไฟฟ้า กรณีที่นิสิตค้างชำระ
 • ค่ากุญแจห้องพัก กรณีไม่นำกุญแจมาคืน ดอกละ 100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องพัก นิสิตต้องรับผิดชอบตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
*** หากนิสิตไม่มีรายการใด ๆ ค้างชำระ นิสิตจะได้รับเงินค่าบริการหอพักที่มิใช่ค่าบำรุงหอพักคืนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้
การสมัครเข้าหอพักสำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1
 1. สมัครเข้าหอพักและชำระเงินค่าหอพักในวันที่มารายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
 2. รายงานตัวเข้าหอพักตามวันและเวลาที่ทางหอพักกำหนด โดยจะประกาศให้ทราบที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหอพักและในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 3. ตู้เสื้อผ้า
 4. เตรียมเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่หอพัก ดังต่อไปนี้
  • ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
 5. ปฎิบัติตามขั้นตอนที่ทางหอพักกำหนด ได้แก่
  • ตรวจเอกสาร
  • รับบัตรหอพัก
  • รับกุญแจห้องพัก
 6. เมื่อนิสิตเข้าพักในห้องพักแล้ว ให้นิสิตตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ภายในห้องพัก หากพบสิ่งใดผิดปกติ ชำรุดหรือเสียหายให้แจ้งที่สำนักงานหอพักภายในวันที่ทางหอพักกำหนด ซึ่งหากตรวจพบในภายหลังนิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น