BBS
Jun 6 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพสำหรับนิสิตหลักสูตรเทียบโอน รหัส ๕๗-๒ และนิสิตรหัส ๕๙ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่หนึ่ง ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยนิสิตสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ การจัดการการโรงแรม และการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน ๔๒๖ คน และ เส้นทางที่สอง ด่านอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยนิสิตสาขาการบัญชีและสาขาการตลาด จำนวน ๓๖๕ คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี และ คุณราตรี แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผลกระทบการเปิด AEC” ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้