BBS
Jul 21 มรภ.เชียงราย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน WIL


๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โปรแกรมการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) โดย ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดี และ อาจารย์กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม ประธานสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง BBS212