BBS
Jun 22 โครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวชายทะเล


๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวชายทะเล ณ เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อพัฒนาความเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับเยาวชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และปลูกฝังความรักแผ่นดินเกิดให้กับเยาวชน โดยมีตัวแทนชุมชน มัคคคุเทศก์ท้องถิ่น และนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา โรงเรียนบ้านศรีมหาราชา และโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม เข้าร่วมรวมจำนวน ๘๐ คน