BBS
Jul 14 Student Exchange on Volunteer Program 2016


๕-๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และ Far East University (FEU) สาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรม Student Exchange on Volunteer Program 2016 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก FEU จำนวน ๑๗ คน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและกิจกรรมอาสาสมัคร ณ จังหวัดจันทบุรี