BBS
Jul 15 นักศึกษาจาก Jogjakarta University อินโดนีเซียศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน


๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อาจารย์และนักศึกษาสาขาการบัญชีจาก Jogjakarta University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๒๐ คน ศึกษาดูงานทางด้านการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางด้านบัญชี และพบปะแลกเปลี่ยนกับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดย ดร.การุณ สุขสองห้อง และคณาจารย์สาขาการบัญชและการเงินให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว)