BBS
Jul 12 นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาแลกเปลี่ยนกับสโมสรนิสิตคณะฯ


๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี และนิสิตจากสโมสรนิสิตให้การต้อนรับ