BBS
Jul 25 งานสัมมนา "เทคนิคการทำงานร่วมกับคนต่างวัยให้ประสบความสำเร็จ"


๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ ๓ จัดโครงการสัมมนา เทคนิคการทำงานร่วมกับคนต่างวัยให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employees)” โดยวิทยากร คุณนัฐพงศ์ เดิมทำรัมย์ ณ ห้อง BBS-105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ