BBS
Mar 30 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตที่ได้ทำชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ในโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จะจบภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๙” สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จำนวน ๒๓๕ คน กิจกรรมในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย” โดยวิทยากร คุณสรรเพชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เพื่อให้นิสิตได้รับแนวทางการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม สร้างทัศนคติที่ดีและเป็นแรงงานวิชาชีพที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป