BBS
Apr 28 สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐


๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมและให้พรอันเป็นมงคลกับบุคลากรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้แก่ ผศ.ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ รศ.สุขุมาลย์ ชำนิ ผศ.ดร.นฤมล ชูชินปราการ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช และ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี