BBS
Jun 19 ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้สัมภาษณ์รายการ “เก๋าไม่แก่” ทาง ททบ. ๕๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เก๋าไม่แก่” เพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานวิจัยด้านแรงงานและผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวและเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ รายการ “เก๋าไม่แก่” กำหนดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทาง ททบ.๕ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. ในรูปแบบรายการวาไรตี้โชว์ ที่ให้ความรู้ในการเตรียมรับเมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย พร้อมสร้างทัศนคติใหม่ต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น