BBS
Jun 23 โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ


พลตรียุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ซึ่งคณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้สร้างรายได้โดยบูรณาการร่วมกับการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวให้กับข้าราชการทหารและบุคลากรในสังกัดมณฑทลทหารบกที่ ๑๔ จำนวนกว่า ๗๐ คน โดย ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพามอบของที่ระลึกให้กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ ซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชน โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวและประธานโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน และการจัดทำโครงการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน” และ ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การทำตลาดธุรกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (ตลาดออนไลน์)” และ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ ว่าที่ ร.ต.ศุภวิชญ์ ขัติกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ในแหล่งท่องเที่ยว” และการศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารแหล่งชุมนม มณฑลทหารบกที่ ๑๔