BBS
Jun 25 บุคลากรคณะการจัดการและการท่องเที่ยวร่วมต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนมหาวิทยาลัยในงานประชุม ทปอ. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม “การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา