BBS
Jun 26 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์


ผู้บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยว นำโดย ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและสหกิจศึกษาของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ