BBS
Jul 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จ.ตรัง


อาจารย์กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม ประธานสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และอาจารย์ณัฏฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ อาจารย์ประจำสาขาร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) จังหวัดตรัง จำนวน ๘๐ คน ที่เข้าศึกษาดูงานด้านท่องเที่ยวและโรงแรมและระบบสารสนเทศ ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ