BBS
Jul 3 โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รุ่นที่ ๗


 ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รุ่นที่ ๗ ซึ่งคณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตของคณะฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน และการทำโครงการเพื่อบูรณาการอัตลักษณ์วิถีชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยกำหนดจัดทั้งหมด ๓ วัน ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดทำโครงการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง