BBS
Jul 7 บจก.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง สัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนฯ


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยงานกิจการนิสิต ให้การต้อนรับ คุณมาโนช  แสงจันทร์ รองประธานบริหาร บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสให้ทุนการศึกษานิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ โดยมีนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๕ คน