BBS
Jul 12 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏพิบูลสงคราม


ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี นำทีมสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๒๕ คน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๘๐๑