BBS
Jun 9 โครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นประธานจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จำนวน 84 คน เมื่อวันที่ ๘-๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงกระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และบทบาทการเป็นมัคคุเทศก์ โดยฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ อาคารมหาราช อาคารมหาราชินี - ตึกขาว ตึกแดง แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.อ่างศิลา และการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารสำหรับมัคคุเทศก์