BBS
Jul 6 นิสิตคณะการจัดการฯรับรางวัลโครงการประกวดแผนฯ


ทีมนิสิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย นายรัตนโชติ ดงแดง นายอภิวัฒน์ โยธา นายชัยเจริญ หล่มศรี นางสาวรชฏ เกตุชิต นายเวนิส เบิกบานจิตร (ทีมปิล๊อก) นางสาววิชุอร ตุรคอัสดร นางสาวฤทัยกานต์ คมขำ นางสาวสาวิตรี สินภักดี นางสาวนันทกาญจน์ กำลูนเวสารัช นายสุทธิพงษ์ เพียรภักสกุล (ทีม Am the One) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดแผนการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน "Think Tourism Think Experience Design 9+1 เข็มทิศนำทางนวัตกรรมนำชุมชน สู่การจัดการอย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้งาน Community- based Tourism Forum: ตอน รวมพลค้นคำตอบ เที่ยวนี้...เพื่อใคร กับ อพท.” เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเอนก ประสงค์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท