BBS
Jul 8 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย "๘ กรกฎ"  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ นางเพ็ญศรี  กังวาลโชคชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้ารับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยบูรพาชั้นพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี) และ นายบุรินทร์  เกิดผล นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้ารับรางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐