BBS
Aug 20 โครงการวิชาการเพื่อปูทางการเรียนรู้ฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อวัช คณบดี พร้อมด้วย ดร.เนตรดาว  ชัยเขต รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว นำนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หน่วยสอนคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการวิชาการเพื่อปูทางการเรียนรู้และเตรียมสมรรถนะสู่อาชีพให้กับนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยด์ กรุงเทพฯ และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อวัช คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิต ณ โรงแรมวิลล่า อัมพวา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐