BBS
Dec 14 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้ปฐมโอวาท กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและแนะนำการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนิสิตสาขาการเงิน การบัญชี และการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ โดยมี คุณพัทธนัย เสาะแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสหกิจศึกษา) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการจริง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ