BBS
Dec 22 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบและสวัสดีปีใหม่คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี พร้อมด้วย นายพัทธนัย เสาะแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสหกิจศึกษา) ร่วมต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่จากผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ