BBS
Dec 21 Cape Racha Hotel & Serviced Apartments เข้าพบและสวัสดีปีใหม่คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี ต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่จากผู้แทน Cape Racha Hotel & Serviced Apartments เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ