BBS
Jan 6 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาการเงิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนิสิตสาขาการเงิน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน แบ่งปันประสบการณ์การการปฏิบัติงานแก่นิสิตรุ่นน้อง และได้รับเกียรติจากผู้แทนสถานประกอบการต่างๆ ให้ความรู้ แนะแนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีคณาจารย์และนิสิตสาขาการเงินเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ