BBS
Jan 26 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว MOU ร่วมกับ STP Trisakti, Indonesia


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement) กับ Prof. Fetty Asmaniati, President, Sekolah Tinngi Pariwisata Trisakti, Indonesia เพื่อดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (Student Exchange Program) จาก STP Trisakti ณ มหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี และ Dr.Bimo Prakoso, Chairman, Trisakti Foundation ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ