BBS
Feb 6 ผู้บริหารคณะฯ เข้าพบและประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานประกอบการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี และ ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดี เข้าพบผู้บริหารและผู้แทนสถานประกอบการ LLIT (Thailand) Co., LTD ในโอกาสเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือการพัฒนานิสิต และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑