BBS
Feb 22 Sharing Day สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม


อาจารย์กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม ประธานสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา TM & HTM Sharing Day 2018 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่กำลังเข้าสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากสถานประกอบการต่างๆ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติงานจริง มีคณาจารย์ และนิสิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ