BBS
Feb 22 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ ประจำภาคปลาย ๒๕๖๐ สาขาการเงิน


สาขาการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ ประจำภาคปลาย ๒๕๖๐ แก่นิสิตสาขาการเงิน ที่เรียนในรายวิชาเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตพัฒนาทักษะการทำงานและเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ ในหัวข้อ นวัตกรรมและการเข้าสู่วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาวัช ทองเนื้อแปด และ คุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๖๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ