BBS
Feb 27 โครงการ Global Seminar in IT Management


รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก IAE School of Management, University of Montpellier, France ที่เข้าร่วมโครงการ Global Seminar in IT Management  ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ซึ่งมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นประธานโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก IAE School of Management จำนวน ๒๓ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วยการฟังบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงานด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ