BBS
Mar 29 วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ “สถาบันอุดมศึกษากับภารกิจการผลิตและพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับ EEC”


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะหน่วยประสานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก จัดงาน วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และนางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาที่โดดเด่น ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รางวัลจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่น ระดับเครือข่าย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ระดับเครือข่ายKOBELCO & MATTERRIALS COPPER TUBE (THAILAND) และ นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติมอบรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ในฐานะประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ ภายใต้หัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษากับภารกิจการผลิตและพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับ EEC” มีทั้งการบรรยายพิเศษโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีการมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นให้กับสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาเป็นที่โดดเด่นรวมทั้งมีการมอบรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นให้กับนิสิตนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันเข้ารับรางวัล นอกจากนั้น ในงานนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการชั้นนำที่ร่วมจัดสหกิจศึกษากว่า ๕๐ แห่งมาร่วมจัด Job Fair รับสมัครทั้งนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษา และรับสมัครนิสิตจบใหม่เข้าทำงาน ซึ่งตลอดทั้งงานมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ๑,๓๐๐ คน”