BBS
Apr 27 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รุ่นที่ ๖ และ โครงการปฐมนิเทศนิสิต รุ่นที่ ๗ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (M.M. in ITM.) ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต รุ่นที่ ๖ และ ปฐมนิเทศนิสิต รุ่นที่ ๗ หลักสูตร M.M. in ITM. ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณบดีได้กล่าวให้โอวาท และต้อนรับนิสิต ตลอดจนนำคณาจารย์และนิสิตเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานโรงแรมของ ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา