BBS
Apr 26 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้เกียรติปาฐกถาพิเศษนโยบายด้าน EEC


นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายของภาครัฐเพื่อรองรับการขยายตัวเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดชลบุรี” ให้กับนิสิตของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว จำนวนกว่า ๓๐๐ คน โดยมี ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมต้อนรับ

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “Thai Herb Thai Wisdom” สมุนไพรไทย วัฒนธรรมไทย สืบสานเสน่ห์ไทย ให้ยั่งยืน และเยี่ยมชมนิทรรศการของนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวในงานดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับนิสิตในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคตด้วย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๐๕ และลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา