BBS
May 10 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๓๔ คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยมีนางสาวนริศรา แฝงดาหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี นำทีมบุคลากรสายสนับสนุนร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสายสนับสนุน ตลอดจนพาเยี่ยมชมสำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๘๐๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ