BBS
May 15 โครงการ 2018 Bhutan Institutional Visit Program


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากรัฐบาลภูฏาน จำนวน ๔ คน ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยบูรพาตามโครงการ 2018 Bhutan Institutional Visit Program ซึ่งดำเนินการโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โอกาสนี้ ผู้บริหารระดับสูงจากรัฐบาลภูฏานได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ให้เกียรติต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนการประชุมหารือการจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นและการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ