BBS
May 21 โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส ๕๙ และโครงการพัฒนาหัวข้องานนิพนธ์/งานวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส ๖๐


ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี พร้อมด้วย ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดี นำคณาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส ๕๙ และรหัส ๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ โดยในกิจกรรมพัฒนาหัวข้องานนิพนธ์/งานวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส ๖๐ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายและ workshop เรื่องสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และ คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)" โอกาสนี้ นิสิต รหัส ๕๙ ได้เข้าศึกษาดูงาน การบริหารสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ณ สวนละไม จ.ระยอง ด้วย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง