BBS
May 25 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นผู้นำ


๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นผู้นำ ให้กับผู้นำนิสิตจำนวน ๗๕ คน เพื่อให้ผู้นำนิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การวางแผนการทำงานและการแก้ปัญหา ร่วมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้นำนิสิตและเพื่อส่งมอบวิธีการจัดกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ และโรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี