BBS
Jun 13 โครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และประธานโครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๘ และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับเยาวชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และปลูกฝังความรักแผ่นดินเกิดให้กับเยาวชน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม