BBS
Jun 15 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๔


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวและประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๔ จัดโดย เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงาน และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานสหกิจศึกษาและสามารถปฏิบัติงานในฐานคณาจารย์นิเทศงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ความสำคัญ ปรัชญา แนวคิด ความเป็นมาของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและสหกิจศึกษา" รวมทั้งวิทยากรหลักและวิทยากรกลุ่มย่อยที่มีประสบการณ์สูงและชำนาญด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาจาก เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน และเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ตลอดจนผู้บริหารจากสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคณาจารย์จากสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวนรวม ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Hotel J พัทยา