BBS
Jun 20 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสหกิจศึกษา กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน ๑๗ คน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ