BBS
Jun 26 โครงการ Student Exchange Program ณ Trisakti School of Tourism สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจาก Trisakti School of Tourism สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองจากสถาบันการศึกษา Trisakti School of Tourism ภายใต้โครงการ Student Exchange Program โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก  Trisakti School of Tourism สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ได้รับเชิญสอนและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้จัดการทั่วไปจากโรงแรมชั้นนำในเมืองจาการ์ต้า ในหัวข้อ “Modern Management in Hotel Business” ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าวอีกด้วย